Algemene Voorwaarden 2016/2017

1 Communicatie leden-bestuur
1.1 Het bestuur communiceert over algemene zaken met haar leden per post en/of per email. De leden dienen daarom wijzigingen van post- en emailadres tijdig door te geven.
1.2 In bijzondere gevallen of in noodgevallen wordt er telefonisch contact gezocht.
2 Inschrijving
2.1 Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd door invulling en ondertekening van het mutatieformulier. Het bestuur beslist over gunning van het lidmaatschap. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro.
3 Proefles
3.1 Voor inschrijving kan een aspirant-lid een gratis proefles volgen. Er dient toestemming gevraagd te worden aan het bestuur via eitartsinimdanedel.[antispam].@ksvrijnland.nl.
4 Eigen risico
4.1 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. KSVR, het bestuur en haar trainers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval, van welke aard dan ook, opgelopen voor, tijdens of na de training.
4.2 Schaatsen met handschoenen is voor leden van alle groepen verplicht.
4.3 Iedereen wordt aangeraden ter bescherming hoofdbedekking te dragen. De schaatser, en bij minderjarigen de wettelijke vertegenwoordiger, is hier zelf verantwoordelijk voor.
4.4 Tevens stelt de vereniging zich op generlei wijze aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van deelnemers.
5 Jaarlijkse Contributie
5.1 De jaarlijkse contributie bestaat uit de lidmaatschapsbijdrage + minimaal één les per week tijdens het schaatsseizoen.
5.2 Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
5.3 Hoogte lidmaatschapsbijdrage: De lidmaatschapsbijdrage is verschillend voor Jeugdleden tot 16 jaar en voor Jeugd/Senior-leden vanaf 16 jaar. De leeftijd van het lid wordt bepaald door de leeftijd op de ingangsdatum, 1 mei, van het contributiejaar (1 mei – 30 april).
5.4 De contributie zal elk jaar opnieuw vastgesteld worden en gecommuniceerd.
6 Deelname aan Wedstrijdgroepen (WG) en Jong Talentgroep (JTG)
6.1 Deelname aan de Jong Talentgroep of de Wedstrijdgroepen vereist toestemming van het bestuur en de hoofdtrainer. 
6.2 Toeslagen zijn niet meer van toepassing. Extra kosten die gemaakt worden door deelname aan wedstrijden en testen worden per WG/JTG lid in rekening gebracht. 
6.3 De betaling dient vooraf aan de wedstrijd/test te zijn voldaan.
6.4 KSV Rijnland werkt met automatische incasso. Het niet op tijd betalen kan resulteren in ontzegging van wedstrijd/test.
7 Kortingsregeling individuen en gezinnen
7.1 Leden die 3 lessen per week volgen, ontvangen een korting van 50 euro op het totaal bedrag. Leden die 4 of meer lessen per week volgen, ontvangen een korting van 100 euro op het totaal bedrag. 
7.2 Gezinnen met meer dan één lid, komen in aanmerking voor gezinskorting. Wanneer het totaal aantal lessen dat een gezin afneemt, hoger is dan 3, kan er korting aangevraagd worden. 
7.3 Daartoe moet een aanvraagformulier Korting gezinnen worden ingevuld. 
8 Berekening contributie voor nieuwe leden
8.1 Leden die in de loop van het schaatsseizoen lid worden, betalen lesgeld vanaf de datum waarop ze instromen. Inschrijfgeld en contributie worden niet verrekend.
9 Automatische incasso en termijnbetaling
9.1 KSV Rijnland verwerkt contributies en overige kosten uitsluitend met automatische incasso. Automatische incasso voor de contributie vindt plaats in twee termijnen: 26 september en 26 november, de leden worden een week van te voren geïnformeerd.
9.2 Andere kosten worden gefactureerd wanneer ze opkomen.
9.3 Betalingsachterstand: Bij een betalingsachterstand ontvangt het lid/ wettelijke vertegenwoordiger een e-mail met herinnering, waarin verzocht wordt, om het bedrag binnen een week over te maken.
9.4 Als na controle blijkt dat de betaling niet is voldaan, volgt de eerste aanmaning, inclusief 15 euro administratiekosten.
9.5 Als na controle blijkt dat de betaling niet is voldaan, volgt de tweede aanmaning, inclusief 15 euro administratiekosten.
9.6 Als de betalingsachterstand ouder is dan 50 dagen, wordt het lid geschorst van de lessen.
9.7 Als de betalingsachterstand ouder is dan 70 dagen, dan zal de gehele vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten, incassokosten alsmede de rente zullen in dat geval geheel voor rekening lid/ wettelijke vertegenwoordiger.
10 Wijzigingen van lessen
10.1 Het aanvragen van leswijzigingen kan via het mutatieformulier van de website. Of men kan een mutatieformulier opvragen via mail bij de ledenadministratie. Dit formulier kan ingevuld gemaild (scan/foto) worden naar de eitartsinimdanedel.[antispam].@ksvrijnland.nl
10.2 Mits er geen ruimte is voor een bepaalde les, kan het lid op een wachtlijst geplaatst worden.
10.3 Mindering van lesuren gedurende het jaar, dienen afgestemd te worden met trainer en bestuur.
11 Wijziging van het lesrooster
11.1 Het lesrooster wordt aan het begin van elk seizoen bekend gemaakt. 
11.2 Het bestuur houdt zich het recht voor, om het lesrooster te wijzigen bij gegronde reden.
11.3 Inhalen van lessen: Niet genoten lessen kunnen enkel in overleg met de inhaalcomissie en de trainer en bij voldoende ruimte in de groep worden ingehaald.
12 Gastleden
12.1 Gastleden zijn leden van andere kunstschaatsverenigingen die over een KNSB licentienummer beschikken en aan wie tegen vergoeding in de vorm van lesgeld per uur en gastlidcontributie en bij voldoende beschikbaarheid ijs of ijs met trainer ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend na goedkeuring van het bestuur.
12.2 Contributie wordt geïnd via automatische incasso.
13 Opzegging lidmaatschap
13.1 Opzegging van lidmaatschap moet geschieden uiterlijk voor 15 augustus van een kalenderjaar.
13.2 Opzegging van het lidmaatschap of opzegging van lessen kan uitsluitend schriftelijk per e-mail via eitartsinimdanedel.[antispam].@ksvrijnland.nl. De opzegging wordt door het bestuur per e-mail bevestigd. Dit ontslaat het lid niet van eventuele betalingsverplichtingen. Bij opzegging na 15 augustus wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
13.3 Bij opzegging na 15 september, wordt de jaarlijkse contributie in rekening gebracht.