test
 

Vereniging KSVR

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. KSVR is een vereniging, iedereen die bij ons schaatst is lid.

Al het werk door en voor de vereniging wordt gedaan door de leden, die dat op vrijwillige basis doen. Geen enkele vereniging kan draaien zonder dat vrijwilligerswerk. Omdat sporten echt onbetaalbaar zou worden als er geen mensen zouden zijn die onbetaald bestuurswerk willen doen, in commissies willen zitten, of zo nu en dan hand-en- spandiensten willen verlenen voor hun sportclub of de sportclub van hun kinderen.

Bestuur, Algemene Ledenvergadering, Commissies

Het bestuur van KSVR wordt gekozen uit de volwassen leden en/of ouders van jonge leden. 

Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging. 

De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV), die ten minste één keer per jaar wordt gehouden. Het bestuur stelt hiervoor de agenda vast; ook leden kunnen agendapunten indienen. Alle volwassen leden hebben stemrecht in de ALV; voor de leden onder de 18 jaar wordt gestemd door een van hun ouders. 

Wat gebeurt er in een ALV? Een paar voorbeelden:

  • leden stemmen over aantreden of ontslag van bestuursleden.
  • leden stemmen over wijzigingen van statuten
  • bestuur informeert de leden over de stand van zaken bij de vereniging.
  • bestuur vraagt goedkeuring voor nieuwe (beleids)plannen.
  • bestuur legt financiële verantwoording af in begrotingen en/of eindafrekeningen.

Het bestuur bestaat en wordt bijgestaan door vrijwilligers.

Bestuursleden

Voorzitter  Jan Olav Smit   rettizroov.[antispam].@ksvrijnland.nl
Secretaris  VACANT siraterces.[antispam].@ksvrijnland.nl
Penningmeester  Marc Rozeboom  retseemgninnep.[antispam].@ksvrijnland.nl
Wedstrijdcommissie Jolenta Nathalia  djirtsdew.[antispam].@ksvrijnland.nl
Vrijwilligerscoördinator VACANT 

Wij zijn dringend op zoek vervanging van onze huidige secretaris en naar vrijwilligers voor diverse commissies. Heb jij interesse om het bestuur te versterken of het stokje over te nemen? Neem direct contact op met de voorzitter.

Het bestuur is altijd op zoek naar helpende handen, voor het coördineren, organiseren en uitvoeren van evenementen.

Ledenadministratie

De ledenadministratie beantwoord alle vragen van leden over lidmaatschap, contributie betalen, aanmelding en opzegging.

Stuur je vraag per mail naar: eitartsinimdanedel.[antispam].@ksvrijnland.nl

Postadres van het bestuur (en de vereniging)

Secretariaat KSVR
Postbus 63
2300 AB LEIDEN

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie regelt alles met betrekking tot de TOPgroep, wedstrijden, wedstrijdlicenties en testen. Heb je vragen stuur je mail naar: djirtsdew.[antispam].@ksvrijnland.nl 

Meer info?

Meer informatie over onze vereniging – bijvoorbeeld over de verenigingsstructuur, rechten en plichten van leden, de ALV en het bestuur – staan in onze statuten.